Popova, Lyubov (1889-1929) - 1918 Painterly Architectonic by RasMarley on Flickr.